خدمات حسابداری و حسابرسی

ما با تکیه بر سرمایه‌های انسانی به عنوان مهم‌ترین مزیت راهبردی و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری‌های نوین از طریق حضور پویا و اثربخش در فضای کسب و کار خود را متعهد به شفافیت و پاسخگویی و انجام بهنگام تعهدات قانونی به ذینفعان و صیانت از منابع و ارتقای ارزش ذخایر خود می‌دانیم.

  • انجام کلیه خدمات حسابداری
  • انجام خدمات مدیریتی
  • مشاوره مالیاتی
  • حسابرسی صورت های مالی، عملیاتی و داخلی